SeeUU.cc 世一論壇 (GoGoEarth.地球村)

SeeUU.cc 世一論壇

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz

2021歐美 [黑寡婦 Black Widow] WEB-MP4/3.01G/中英字幕/1080P

  [複製鏈接]
匿名網友  發表於 2021-7-10 20:22:54 |閱讀模式
成為贊助會員助我們永續經營! 閱讀權限80+免回帖

馬上註冊,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉地球。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即註冊

x
44c660ff12ace17ddb8e250d5948e482.jpg + `" N+ O) ]  |9 l9 y  w
71a43c51b11a8b9f7ccc1f10ed7a6a87.jpg . T. J- u3 m8 l8 R

( z0 j, O0 }3 z8 o( _& c2 Y% G◎譯 名 黑寡婦/The Black Widow
, Z3 d$ a* f1 F3 O3 O0 {3 L! o- f. e. K/ Q% S6 U  ?4 M
◎片 名 Black Widow
% {* W3 [6 Y0 W5 A' r
; f2 a# o4 j- p& \6 H- }$ u' p◎年 代 2021
3 P: Z$ S  y% A/ X  o! K: \8 }$ g0 B' O: K6 x
◎產 地 美國
7 s: ^0 Q7 r, Q& g" l7 L/ g) v2 x" c! l& u
◎類 別 動作 / 科幻 / 冒險
4 v$ m- P& }( Z0 K  _1 W) e* z2 I
  f( Z6 X) e6 M7 L) }$ D◎語 言 英語
5 q3 C0 G% f' \) s. u0 }' y8 u2 Z5 K" {, C- J$ |" i* p
◎上映日期 2021(中國大陸) / 2021-07-07(中國香港) / 2021-07-09(美國/美國網絡)
7 X4 k$ X4 \- P0 x
% r' B3 Y  d& {* \& q◎IMDb評分  7.2/10 from 19574 users
. u) t$ ]( S2 s- z' R! E5 E  T$ e! q3 y/ D8 F
◎片 長 133分鐘+ ?" k; t1 i% s! d1 S

) i9 N+ C6 U1 V◎導 演 凱特·紹特蘭 Cate Shortland
% h/ [8 C" L  U% Z; I
6 I: K2 L% _3 W- [$ g◎編 劇 雅克·舍費爾 Jac Schaeffer / 內德·本森 Ned Benson / 埃裡克·皮爾森 Eric Pearson / 斯坦·李 Stan Lee / 唐·赫克 Don Heck / 唐·裡科 Don Rico
. y# A1 ]  V* N) n
9 K& b( Y" S- R, b  {+ d◎主 演 斯嘉麗·約翰遜 Scarlett Johansson8 L% @2 G" S9 U2 B
; b" G7 _8 i4 h
     弗洛倫絲·皮尤 Florence Pugh
( g: b5 W7 J* H
& O( u2 L' Z- y$ O! ^, q5 A     蕾切爾·薇茲 Rachel Weisz
8 _( T. {0 p4 q6 [! b5 _7 [( B/ ?% g  m
     大衛·哈伯 David Harbour3 L5 R7 w% `+ |4 W3 R
( B; B4 B1 `2 H5 F! `2 S
     艾爾·安德森 Ever Anderson! j9 v" f1 A) ^' \" E4 ^$ F
5 N) \# M3 |" X$ m, K% |+ Z
     維奧萊特·麥格勞 Violet McGraw) \+ g+ e* |5 R2 O
2 b, T% L& J+ U9 G( s9 _9 j
     歐嘉·柯瑞蘭寇 Olga Kurylenko
  ^- J- j9 j! h+ w% I$ E
, H0 \+ X7 J# C; F6 V     O·T·法格本 O.T. Fagbenle
( W4 `/ s9 n& L3 _: n* A6 H
- _. u4 P" P0 B) P     威廉·赫特 William Hurt
/ m/ I) Q: v/ i! k! d* O  Y  k  \
     雷·溫斯頓 Ray Winstone# Q8 _9 H: L$ \0 o
6 O' O# M- l& Q6 e* Q
     賴恩·基拉·阿姆斯特朗 Ryan Kiera Armstrong
: a- ^! J9 X6 Q5 x9 [0 k: k) m7 x0 i- ^
     米歇爾·李 Michelle Lee
' P% v# ~) `3 J7 I1 e
# x7 \: U$ b" x6 v- C     拉娜·布隆代爾 Nanna Blondell
; P; H+ t! D' }% l, I- D1 A- h9 k; q4 _
     Claudia Heinz Claudia Heinz
  \- ^' a8 f  H) }+ U1 N, ?! F7 w( c6 u, M4 G1 K
     露西·詹·穆雷 Lucy Jayne Murray
( ~8 t2 M; d- W8 t/ ?. g& `
4 D0 h5 h$ w! {& F% w     喬治亞·柯蒂斯 Georgia Curtis/ w; a+ \# |! s- x

/ r0 y; {  J3 r$ }     約恩·巴特勒 Ione Butler
0 J0 b; K7 e" ^
+ T1 [+ Z) `, B# J     庫爾特·岳 Kurt Yue! J& W8 O7 J  E( x
: I) ~7 I2 `3 t& q+ l( _  _
     奧利維爾·裡希特斯 Olivier Richters
& s9 @* w* x+ Z' o
, I, p! ~3 h5 p     安得烈·拜倫 Andrew Byron
6 Z+ C( z  @) G) X( |- l) S/ m( v  O
     卡利·內勒 Cali Nelle
0 R( Z3 y7 x6 n, y* M$ x, I% V7 C) d& `  Y" Q8 a6 X/ n% F
     羅伯特·普拉爾戈 Robert Pralgo- S/ b: g. Q  @
. k- V& _+ ~% [6 m, k2 \5 k, E" f  T
     賈辛特 Jacinte Blankenship9 w( {1 c; E/ _" |" N: ?# D
" j, ?: B& \2 T/ B
     喬希·亨利 Josh Henry) t- L/ P. r! f  [; N0 o* p

0 g0 G7 L2 w+ e     阿裡婭·布魯克斯 Aria Brooks
" w3 ], G% o; U0 U, @6 \! d. A3 U0 N% ^4 B6 v$ Y' G! b+ U( T* e( p
     泰·赫爾利 Ty Hurley
9 n+ R; l. Z9 A5 T0 s
2 @, _2 ?/ n! r4 F! C     馬裡安·洛倫西克 Marian Lorencik
' J/ p1 X7 J$ d7 C6 N2 w: t& }& j+ _, M6 V
     茱莉亞·路易斯-德瑞弗斯 Julia Louis-Dreyfus& B. Q( e  j* I* P. \8 p

  H! ?! S% _1 v     亞當·普裡克特 Adam Prickett
7 j1 E6 q$ U% n% l, {1 O+ }) U" z' e( o" Y- @
     史蒂芬·薩姆森 Stephen Samson$ E3 I6 W' t+ h
& ~  L+ E- e! U7 s% O. r/ F) _5 Y! [
     喬基姆·斯卡利 Joakim Skarli% g# l: j$ m9 ?& D; f0 ^
( ^8 T7 }+ B+ h
4 b+ v: Z: |4 I  y( b/ @- _

" k$ k6 p6 |& J9 \# S◎標 簽 漫威 | 斯嘉麗·約翰遜 | 超級英雄 | 科幻 | 美國 | 黑寡婦 | 動作 | 漫畫改編7 u+ t- _7 ~+ b

8 K$ j9 {  ^' J: x- n# J
! P" N5 B, q9 g( G* v6 o
8 q5 W/ j% |2 S5 v' I: E◎簡 介$ F' X% H/ i7 O
6 D6 y. f' i3 g1 o* w8 ?( D: I# n$ \" w

. e- c5 t8 c6 ?, L* E/ |; j  }, R$ [$ e" J6 H5 T& E- ~' g7 y3 i0 }
 一部充滿動作戲的間諜驚悚片。娜塔莎·羅曼諾夫/黑寡婦遭遇與她的過去相關的一場危險陰謀,將直面自己那些更為黑暗的經歷。一股不惜一切要擊倒她的力量襲來,娜塔莎必須面對自己在成為復仇者的很久之前那作為間諜的過往,和曾遠離的破碎關系。! t7 a/ c7 a/ y9 r% B9 @0 @2 f

, I. k% j/ h: s3 b* s
* l' ?" G3 S, y6 q# a7 j' K+ |4 g) P6 C
◎獲獎情況! h* l* T* Z. W8 L5 {

  W! V0 E3 e& D' e! g8 }( y
# I- ~' A8 |3 e3 e$ m+ X) ^$ S1 B8 M! t  X: \# L7 q- C! O! {
 第7屆豆瓣電影年度榜單  (2020)% O' v7 N5 k5 q: e& O
* |. y7 I+ a6 y
 最值得期待的外語電影4 h; b& _. ~3 \

* j* K6 @8 n* ~- ?+ u! s " k4 u1 u3 W, }$ a3 |- _" f4 |6 E
8 A& I6 h" I+ w0 Q% t8 ~7 `' s
 第6屆豆瓣電影年度榜單  (2019)
% e: a9 }# h. I1 U: _3 `5 r! d1 X+ X# ^! v
 最值得期待的外語電影
% J3 b, ?5 I5 n7 @2 C# ]& b) b( ~6 d* y4 B" ?  X

4 j3 {' N* ?  N/ R3 C( U
! W8 \. q) c( G. T◎截      圖
# Z" H- s1 s( B; B+ f1 q. C

  Y, o9 S$ L3 G- }9 o                               
登錄/註冊後可看大圖
! S: d. B! O  s

. F4 G1 k  p& K2 U+ a' ~                               
登錄/註冊後可看大圖
: j  U# s  u5 ^- C

4 }  p( A8 m/ ?& L+ g                               
登錄/註冊後可看大圖

$ A, _0 v. I$ B+ Q% A: ]( s% B6 K: T$ t' D1 W" R: |
3 T. q5 a' B* k* u" |1 X1 d
遊客,如果您要查看本帖隱藏內容請回復
回復

使用道具 舉報

makhinkuen 發表於 2021-7-10 20:31:49 | 顯示全部樓層
see see thanks so much
回復

使用道具 舉報

123456 發表於 2021-7-10 20:36:48 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
" g% E! o$ P: J$ B# H' \% B
回復

使用道具 舉報

小型蛋 發表於 2021-7-10 20:39:45 | 顯示全部樓層
Thank for share!
回復

使用道具 舉報

結他仔 發表於 2021-7-10 20:50:28 | 顯示全部樓層
thzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
回復

使用道具 舉報

albertcheng 發表於 2021-7-10 20:55:47 | 顯示全部樓層
thx for your share
回復

使用道具 舉報

cmj1 發表於 2021-7-10 20:58:37 | 顯示全部樓層
Thanks for sharing
- m$ {! g; s# X1 X( N2 [" ]
回復

使用道具 舉報

hansmarya 發表於 2021-7-10 20:59:21 | 顯示全部樓層
hanks for sharing
回復

使用道具 舉報

kenken 發表於 2021-7-10 21:00:34 | 顯示全部樓層
...............................
回復

使用道具 舉報

dee8148 發表於 2021-7-10 21:03:49 | 顯示全部樓層
Thanks for sharing
回復

使用道具 舉報

ahne 發表於 2021-7-10 21:05:59 | 顯示全部樓層
thanks a lot
回復

使用道具 舉報

Pcppps 發表於 2021-7-10 21:16:32 | 顯示全部樓層
Thx a lotaaa
回復

使用道具 舉報

ktc534 發表於 2021-7-10 21:28:10 | 顯示全部樓層
3Q~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回復

使用道具 舉報

樹上的懶虫 發表於 2021-7-10 21:29:21 | 顯示全部樓層
釜釜釜釜釜釜釜釜
回復

使用道具 舉報

Snfifty 發表於 2021-7-10 21:34:30 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
回復

使用道具 舉報

brian9714044 發表於 2021-7-10 21:34:36 | 顯示全部樓層
thanks for sharing
回復

使用道具 舉報

samaelzero 發表於 2021-7-10 21:37:10 | 顯示全部樓層
感謝大大分享~~~
回復

使用道具 舉報

szetock67 發表於 2021-7-10 21:47:32 | 顯示全部樓層
thanks for share
回復

使用道具 舉報

lingleonglee 發表於 2021-7-10 22:30:20 | 顯示全部樓層
Nice movie!
回復

使用道具 舉報

edison0411 發表於 2021-7-10 22:35:50 | 顯示全部樓層
坍社玄場場場在夭大
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

聯絡我們|SeeUU.cc 世一論壇

GMT+8, 2021-8-5 01:00 PM , Processed in 0.071110 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表